"Beotok" d.o.o. Pančevo

Tehnologija rada

Uređaj BioDisk čine primarni taložnik biozonu i sekundarni taložnik oba u kompaktnoj izradi i standardizovanim veličinama koje odgovaraju oterećenjima od 10 ES do 1000 ES.

PRIMARNI TALOŽNIK

Otpadne vode direktno dotiču u primarni taložnik gravitacijski ili preko pumpne stanice. Plivajuće sadržaje zadržava potpljena pregrada, a taložive čestice se ravnomerno talože na dnu primarnog taložnika.

BIOZONA

Biološki deo sa diskovima na kojima se hvata biološka masa, polaganim okretanjem naizmenično prolazi kroz vazduh i vodu. Prolaskom kroz vodu bakterijska masa se snabdeva hranljivim materijama, a prolaskom kroz vazduh potebnim kiseonikom za njihovu razgradnju i održavanje aerobnih uslova.

Višak bakterijske mase zbog trenja otpada sa diskova, i kao aktivni mulj odlazi kroz otvore delom u primarni taložnik, a delom u sekundarni. Tako je uspešno rešena recirkulacija aktivnog mulja, bez potrebom za ugradnjom kanalizacijskih pumpi.

SEKUNDARNI TALOŽNIK

Ostale taložive materije izdvajaju se u sekundarnom taložniku.

Delovi uređaja i oznake

TANK I BIOZONA

Konstrukcija uređaja BioDisk je od čeličnih limova u zavarenoj izradi. Sve površine su prethodno peskarene i zaštićene kvalitetnim premazima otpornim na delovanje otpadnih voda.

ROTOR

Osovina rotora izrađena je od kombinacije kvalitetnog osovinskog čelika. Diskovi BioDisk uređaja su izrađeni od polietilenske mreže i međusobno su odvojeni distantnim prstenovima. Rotor je sastavljen od sekcija, i to omogućava laku i brzu montažu na gradilištu.

POKLOPCI

Za manje BioDisk uređaje veličine do 60 ES, poklopci su od čeličnih limova, a za veće uređaje od armiranog poliestera. Konstrukcija i oblik poklopaca prilagođeni su merodavnim opterećenjima snega i vetra, te uobičajenim mehaničkim naprezanjima. Za područja sa izrazito niskim temperaturama, predviđaju se poklopci sa dodatnom termičkom izolacijom.

POGONSKI SISTEM

Pokretanje rotora osigurava trofazni elektromotor male snage sa ugrađenim termistorom, zaštićen od prskajuće vode. Montiran je dvostrukom pužnom reduktoru koji je lančanim prenosom povezan sa osovinom. Motor se direktno uključuje u mrežu, a zaštita od previsokog dodirnog napona izvodi se prema zahtevima elektrodistribucije.